Me Edurolla olemme aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Alla lisätietoa tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista.

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita

Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli osatyökykyisten työllistymisen tehostamiseksi. Hankkeessa toteutetaan työhönvalmennusyksikön ja yhteistyöyritysten työanalyysit, joiden avulla yksiköiden työtehtävät analysoidaan ja pilkotaan osiin. Sen lisäksi hankkeessa toteutetaan osatyökykyisten ammatillinen profilointi, jonka avulla henkilöiden vahvuudet ja osaaminen saadaan esille.

Hankkeen tuloksena syntyy avoimille työmarkkinoille suuntaava osatyökykyisten työllistämisen toimintamalli, jossa yhteensovitetaan osatyökykyinen tekijä ja hänelle soveltuvat työtehtävät sekä riittävä ohjaus ja tuki työntekijälle, työnantajalle ja työyhteisölle. Toimintamallin kehittämisalustana olevat yhteistyöyritykset edustavat kotitalous-, palvelu- ja ympäristöalaa. Tuetun työhönvalmennuksen toimintamallin käyttöönottovalmius tarjotaan myös muille Lapin työhönvalmennussäätiöille.

Hankeaika 2.8.2021 – 30.6.2023

Lisätietoja:

Elina Ylianttila
Projektipäällikkö
puh. 040 848 4212
elina.ylianttila@eduro.fi

Esa Keskipoikela
Työhönvalmentaja, tekniset alat
puh.040 527 6594
esa.keskipoikela@eduro.fi    

Eeva-Maija Hanninen
Työhönvalmentaja, palveluala
puh. 044 734 8930
eeva-maija.hanninen@eduro.fi

 

e-dimo - Eduro 1 e-dimo - Eduro 2 e-dimo - Eduro e-dimo - Eduro 3  

 

Verkoston Voimalla Osaksi Työelämää (WOT)

Tavoite:
WOT-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin alueen marginaaliryhmiin kuuluvien, erityisesti mielenterveysongelmista ja päihteiden liikakäytöstä toipuvien ihmisten osallisuuden kokemuksia ja merkityksellisyyden tunnetta sekä mahdollisuutta päästä osaksi yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnan toimintoja. Osallisuuden kokemuksen vahvistamisen pidemmän aikavälin tavoitteena on tukea ja kehittää hankkeen kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkykyä. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallisuutta vahvistavia yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödyntävä toimintamalli osaksi Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin sekä Eduron Osallisuustalon toimintaa yhteistyössä lappilaisten järjestöjen kanssa. Hankkeessa 1.) mahdollistetaan yhteistyössä osallistujien kanssa vertaisuuden kautta löytyvä tuki syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien elämätilanteeseen ja hyvinvointiin, 2.) tunnistetaan hankkeisiin osallistuvien ihmisten työelämään osallistumisen tai ammatillisen opiskelun esteitä ja yhteistyössä löytää keinoja poistaa esteitä ja 3.) tuetaan kohderyhmän pääsemistä osaksi yhteisöllisyyttä, oman potentiaalin tunnistamista ja kyvykkyyttä sekä itselle soveltuvan toiminnan, kuntoutuksen, koulutuksen tai työn sisältöalueen löytämistä.
 
Tulokset:
Hankkeen tuloksena on osallisuutta vahvistavia yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja hyödyntävä toimintamalli osaksi Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointiapteekin ja Eduron Osallisuustalon toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kyseinen malli perustuu moniasiantuntijuuteen sekä marginaaliryhmiin kuuluvien henkilöiden tarpeisiin vastaamiseen. Malli tarjoaa osallistujille arkeen konkreettisesti liittyviä itsehoidon, osallisuuden ja toimintakyvynvahvistamiseen liittyviä keinoja. 
 
Hankkeen pidemmän aikavälin tuloksena kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden toiminta- ja työkyky edistyvät vahvistuneiden osallisuuden kokemusten myötä.
 
Koulutus:

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus., Rovaniemi

Osaamisryhmä:

Tulevaisuuden terveyspalvelut

Yhteistyökumppanit:
Eduro-säätiö

Aikataulu:
1.1.2021 – 30.6.2023

Rahoituslähteet:
ESR 2014-2020

Lisätietoja:

Sanna Kähkönen
040 502 9882
sanna.kahkonen@eduro.fi

 

e-dimo - Eduro 1 e-dimo - Eduro 2 e-dimo - Eduro Hankkeet ja projektit - Eduro e-dimo - Eduro 3

 

e-Dimo – Digitaalinen ja virtuaalinen etävalmennus nuorten osallisuuden tukemiseen-hanke

Eduro-säätiön nuorten pajalla on käynnistynyt ESR-rahoitteinen e-Dimo-hanke nuorten etävalmennuksen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on 1) mahdollistaa nuorten osallistuminen etänä osallisuutta tukeviin palveluihin, 2) luoda palvelumuotoilun keinoin etävalmennusympäristö, 3) lisätä nuorten osallisuutta, digitaitoja ja ehkäistä syrjäytymistä sekä 4) tarjota etävalmennusympäristö muiden valmennustoimijoiden käyttöön.

e-Dimo tukee nuorten yhteiskunta- ja työelämäosallisuutta sekä edistää nuorten hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään nuorille soveltuva, osallisuutta tukeva ja digitaaliset tuentarpeet huomioiva etävalmennusmalli. Kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Etävalmennusta toteutetaan ja kehitetään samanaikaisesti nuorten, valmentajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen toteutusaika 11.5.2020–31.11.2020. Lue lisää

Yhteistyökumppanit:
Verke Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
https://www.verke.org/verke/ 

TPY Valtakunnallinen työpajayhdistys
https://www.tpy.fi/

Hankehenkilöstö:
Sanna Kähkönen
hankekoordinaattori
040 502 9882
Tanja Javarus
etävalmentaja
044 758 8304  
Päivi Pyy
etävalmentaja
044 763 4127
Jukka-Pekka Micklin
Digikoordinaattori
044 757 5198
e-dimo - Eduro 1 e-dimo - Eduro 2 e-dimo - Eduro e-dimo - Eduro 3

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hanke

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta on uudentyyppinen siirtymätyömarkkinarakenne ja sen perustaminen tukee hallitusohjelman tavoitetta edistää ja tukea osuuskuntamuotoista yritystoimintaa. Uudentyyppinen rakenne mahdollistaa tuetusti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen kehittymisen, työelämään osallistumisen ja siirtymisen avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen, esimerkiksi työosuuskuntien kautta. Lue lisää.

Yhteyshenkilö:
Pirjo Lehtola
Projektipäällikkö
040 185 1532
pirjo.lehtola@eduro.fi


 

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Osaamista työvoimapoolista -hankkeessa ovat mukana päätoteuttajana Lapin koulutuskeskus REDU ja osatoteuttajina Eduro-säätiö Rovaniemeltä, Saura-säätiö Kemijärveltä sekä Seita-säätiö Sodankylästä. Hankkeen lähtökohtana on työmarkkinoilla vallitseva osaajapula. Työnantajilla olisi tarjota työtä, mutta osaavia ja työnantajien tarpeisiin vastaavia työntekijöitä ei välttämättä löydy. Säätiöiden ja oppilaitoksen yhteistyöllä hankkeen asiakkaille koulutetaan juuri sitä osaamista, jota he työllistyäkseen tarvitsevat. Hankkeen toteutusaika 1.8.2018–31.12.2020. Lue lisää.

Yhteyshenkilöt Edurolla:
Hanna Viitasaari
Koulutusvalmentaja
044 774 1451
hanna.viitasaari@eduro.fi

Marjo Väisänen
Koulutusvalmentaja
044 742 6230
marjo.vaisanen@eduro.fi

e-dimo - Eduro 1 e-dimo - Eduro 2 e-dimo - Eduro e-dimo - Eduro 3
Kuvaaja / ohjaajan uratarina - Eduro Kuvaaja / ohjaajan uratarina - Eduro 1 Kuvaaja / ohjaajan uratarina - Eduro 2

OSMA-hanke

Hankkeessa mallinnetaan työelämälähtöinen kotoutumismalli, jossa maahanmuuttajat opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen ammattisanastoa ja hankkivat osaamista tai etenevät suoraan töihin. Hankkeen hallinnoijana toimii Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajia ovat Eduro-säätiö ja Saura-säätiö. Hanke on päättynyt 31.7.2019. Lue lisää.

100 POLKUA KOTOUTUMISEEN – Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti -hankkeen julkaisu

 


SUJUVA maahanmuuttajan koulutuspolku Lapissa -hanke

Hankkeen tavoitteena on alueellista yhteistyötä tiivistämällä sujuvoittaa maahanmuuttajien koulutuspolkuja sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Hankkeessa kehitetään Suomen kielen/YTO-aineiden opetusta, kielitietoista oppimista ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lisäksi kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, henkilökohtaistamisprosessia ja ohjaamista soveltuviin koulutuksiin. Väyläopintoja kehitetään yhteistyössä. Hanketta koordinoi Lappia ja mukana on useita koulutuksen ja valmennuksen järjestäjiä, mukaan lukien Eduro-säätiö.

Hankeaika 1.10.2018 – 30.6.2020.